تفاهم نامه همکاری بین شرکت مهندسین مشاور جهان نقشه پرداز و شرکت مهندسین مشاور چهارگوشه آسمان شهر منعقد شد. در راستای توسعه فعالیت ها و هم افزایی در حوزه فعالیت های مشترک در عرصه ژئوماتیک و شهرسازی،تفاهم نامه همکاری مابین شرکت مهندسین مشاور جهان نقشه پرداز و شرکت مهندسین مشاور چهار گوشه آسمان منعقد گردید. … ادامه خواندن