شعبات کهگیلویه و بویراحمد

نام نماینده : آقای یونس مسعودی

نشانی دفتر نمایندگی : یاسوج خیابان عدل تقاطع عدل و خیابان رستمی ساختمان آقای رویین تن شرکت آرمان طرح

پست الکترونیکی :en.masoudi@gmail.com