شعبات سیستان و بلوچستان

نمایندگان


نام نماینده : خانم معصومه اکاتی

نشانی دفتر نمایندگی : زاهدان – زیباشهر – خیابان ویلا بین رضوان و فرخی – دفتر فنی و مهندسی طرح نو

پست الکترونیکی : m.okati.2000@gmail.com