شعبات خراسان جنوبی

نمایندگان


نام نماینده : آقای امید کاظمی زاده

نشانی دفتر نمایندگی : بیرجند – خیابان شهید آوینی – انتهای خیابان نارنج ۱۰ – مجتمع انصار – بلوک ۴ – طبقه ۴ – واحد ۱۵

پست الترونیکی : omid.kazemizadeh@gmail.com