کاداستر

کاداستر

موضوع پروژه:  انجام عملیات نقشه برداری اراضی در سطح شهرستان شازند با اولویت روستاهای علی قورچی، گل زرد نهرمیان، چقاسیاه و نهرمیان

نوع پروژه: کاداستر زراعی

کارفرما:مدیریت امور اراضی استان مرکزی

دستگاه نظارت:مدیریت امور اراضی استان مرکزی 

سال اجراء:۱۳۹۶

موضوع پروژه: تهیه کاداستر زراعی اراضی غله کاران استان سمنان در مقیاس ۱:۲۰۰۰

نوع پروژه: کاداستر زراعی

کارفرما:سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان

دستگاه نظارت:سازمان نقشه برداری کشور

سال اجراء:۱۳۹۰  

موضوع پروژه: تهیه نقشه کاداستر شهری جم و عسلویه در مقیاس ۱:۵۰۰

نوع پروژه: کاداستر شهری

کارفرما:سازمان ثبت املاک و اسناد بوشهر

دستگاه نظارت:اداره کاداستر ثبت املاک و اسناد بوشهر

سال اجراء:۱۳۸۹