فتوگرامتری

فتوگرامتری

موضوع پروژه:  تبدیل و ترسیم حریم دریاچه ارومیه در مقیاس ۱:۲۰۰۰  به مساحت ۱۰۱۰ کیلومترمربع 

نوع پروژه: فتوگرامتری

کارفرما:سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

دستگاه نظارت:سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

سال اجراء:۱۳۹۳  

موضوع پروژه: تبدیل عکس هوایی به نقشه ۱:۵۰۰ برای ۴۲ روستای استان مازندران

نوع پروژه: فتوگرامتری

کارفرما:بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مازندران

دستگاه نظارت:معاونت عمران روستایی بنیاد مازندران

سال اجراء:۱۳۹۳