فتوگرامتری پهپاد

فتوگرامتری پهپاد

موضوع پروژه: تهیه نقشه سازمان دامپزشکی کشور در مقیاس ۱:۵۰۰ توسط UAV ( پهپاد )

نوع پروژه: فتوگرامتری پهپاد 

کارفرما:سازمان دامپزشکی کشور 

دستگاه نظارت:سازمان ثبت اسناد و املاک تهران 

سال اجراء:۱۳۹۴  

موضوع پروژه: تهیه نقشه و محاسبه حجم باطله برداری معدن گل گهر ۵ توسط UAV ( پهپاد)

نوع پروژه: فتوگرامتری پهپاد

 کارفرما:شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان 

دستگاه نظارت:——–

سال اجراء:۱۳۹۴  

موضوع پروژه: تهیه نقشه توپوگرافی معدن بصیران در سه آنامولی

نوع پروژه: فتوگرامتری پهپاد

 کارفرما:شرکت توسن کشف 

دستگاه نظارت:واحد مهندسی شرکت توسن کشف

سال اجراء:۱۳۹۵