نقشه برداری زمینی

نقشه برداری زمینی

موضوع پروژه: توپو گرافی و تعیین حجم دپو مواد معدنی

نوع پروژه: توپوگرافی

کارفرما: کارخانه سیمان تهران

دستگاه نظارت: کارخانه سیمان تهران

سال اجراء: ۱۳۹۶

موضوع پروژه: تهیه و بهنگام رسانی نقشه های شهری،آبادی بلوکه و روستایی

نوع پروژه: بهنگام رسانی

کارفرما:استانداری های سطح کشور ( ۱۹ استان )

دستگاه نظارت:دفتر نقشه و اطلاعات مکانی

سال اجراء:۱۳۸۶ تا کنون   

 

موضوع پروژه: تهیه نقشه طرح هادی روستاهای استان لرستان در مقیاس ۱:۵۰۰

نوع پروژه: طرح هادی روستایی

کارفرما:بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان لرستان

دستگاه نظارت:معاونت عمران روستایی بنیاد لرستان

سال اجراء:۱۳۹۳  

موضوع پروژه: تهیه نقشه طرح هادی شهرستان سپیدان در مقیاس ۱:۵۰۰

نوع پروژه: طرح هادی روستایی

کارفرما:بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان لرستان

دستگاه نظارت:معاونت عمران روستایی بنیاد لرستان

سال اجراء:۱۳۹۳  

 

موضوع پروژه: تهیه نقشه ۱:۲۰۰ از روستاهای شهرستان شوشتر

نوع پروژه: نقشه گازرسانی

کارفرما:شرکت گاز استان خوزستان

دستگاه نظارت:معاونت مهندسی شرکت گاز استان خوزستان

سال اجراء:۱۳۸۸  

 

موضوع پروژه: تهیه نقشه ۱:۲۰۰ و ۱:۲۰۰۰ از روستاهای شهرستانهای شوط و پلدشت

نوع پروژه: نقشه گازرسانی

کارفرما:شرکت گاز استان آذربایجان غربی

دستگاه نظارت:معاونت مهندسی شرکت گاز استان آذربایجان غربی

سال اجراء:۱۳۹۴  

 

موضوع پروژه: تهیه نقشه ۱:۵۰۰ به روش مستقیم زمینی از شهر بره سر (استان گیلان)

نوع پروژه: نقشه برداری زمینی

کارفرما:شهرداری بره سر

دستگاه نظارت:شهرداری بره سر

سال اجراء:۱۳۸۹  

 

موضوع پروژه: تهیه نقشه توپوگرافی ۱:۵۰۰ محل جدید نمایشگاه بین المللی تهران

نوع پروژه: نقشه برداری زمینی

کارفرما:شهرداری تهران

دستگاه نظارت:سازمان نقشه برداری کشور

سال اجراء:۱۳۹۰  

 

موضوع پروژه:تهیه نقشه ۱:۲۰۰۰ سایت هسته ای دارخوین 

نوع پروژه:نقشه برداری زمینی

کارفرما:شرکت مهندسین مشاور افق هسته ای 

دستگاه نظارت:سازمان نقشه برداری کشور

سال اجراء:۱۳۸۷