سنجش از راه دور

سنجش از راه دور

موضوع پروژه: به روز رسانی نقشه های ۲۸ شهر استان اصفهان از عکس های ماهواره ای World View 2

نوع پروژه: سنجش از دور 

کارفرما:سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان

دستگاه نظارت:سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان 

سال اجراء:۱۳۹۴  

موضوع پروژه:  تهیه نقشه ۱:۲۰۰۰ شهر مهر از تصاویر ماهواره ای IKONOS               

نوع پروژه:سنجش از دور 

کارفرما:شهرداری مهر

دستگاه نظارت:معاونت فنی شهرداری مهر 

سال اجراء:۱۳۸۵