اسکن لیزری

اسکن لیزری

موضوع پروژه: تهیه نقشه تپوگرافی با دستگاه لیزراسکن زمینی در پروژه پتروشیمی دماوند

نوع پروژه:لیزر اسکن

کارفرما:موسسه عمران ساحل

استان اجرای پروژه:بوشهر

سال اجراء:۱۳۹۵