زمینه های فعالیت

شرکت مهندسین مشاور جهان نقشه پرداز در زمینه های زیر فعالیت گسترده دارد:

  • GIS
  • Web GIS
  • فتوگرامتری
  • فتوگرامتری پهپاد
  • سنجش از راه دور
  • اسکن لیزری
  • کاداستر شهری و زراعی
  • انواع پروژه های نقشه برداری زمینی اعم از بهنگام رسانی، طرح های تفضیلی و هادی، تهیه نقشه های بیلت و ازبیلت و …