دعوت به همکاری

*نام شما

*نام خانوادگی

*جنسیت
زن مرد 

*آدرس پست الکترونیکی

*شماره تماس

*استان

*نوع همکاری مورد تقاضا

نقشه برداری زمینی فعالیت در دفتر مرکزی(کارشناسGIS، کارتوگرافی و ...) اکیپ پیمانکاری نقشه برداری زمینی تیم کار در منزل پروژه های GIS تیم کار در منزل پروژه های فتوگرامتری کارآموزی نمایندگی حسابدار منشی 

سایر

میزان مهارت زبان انگلیسی

سه مقطع آخر تحصیلی

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه

توضیحات (در صورت نیاز)

*فایل رزومه

*پرسش امنیتی